Soya Vangi Bath by Sirime on Flickr.

Soya Vangi Bath by Sirime on Flickr.